Zahájení šk. roku 2021/22 a preventivní screeningové testování

22. 08. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení nového školího roku vyžaduje preventivní screeningové testování. 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Nutné doložit u testovacího stanu pověřené osobě.

Ve středu 1. 9. proběhne první testování žáků od 2. třídy do 8. třídy. Prvňáčci se budou testovat až 2. 9. Dále se již testují všichni žáci v termínech 6. září a 9. září 2021 od 7:15 hod. do 7:45 hod. Testování bude probíhat ve stanech na školním dvoře od 7:15 hod. do 7:45 hod. 

Povinnost nošení ochrany dýchacích cest

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Věříme, že vše společně zvládneme! 

Na všechny se již moc těšíme!!!

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Zpět na výpis všech novinek