Nová organizace zápisu do 1. ročníku

23. 03. 2020

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZČR k ochraně obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/21 proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Organizovat zápis bez přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit podání  přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost lze podat:

  • do datové schránky školy: wkxs3bh
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou
  • osobní podání

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce od 1. 4. do 16. 4. 2020

Žádost lze stáhnout zde:

Povinná školní docházka - zápis

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy.

Do základní školy se přednostně zařazují děti:

  • které mají trvalý pobyt v obci Kunice
  • kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky
  • které mají sourozence, jenž je žákem této školy

    (Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do  jedné školy)

  • dalším kritériem je kapacita školy

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Doporučující stanoviska přineste s sebou k zápisu!

Předčasné zahájení povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost kdykoliv nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit dne 22. 4. 2020 od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy. Vzhledem k nouzovému stavu v souvislosti s koronavirem nás prosím o Vaší návštěvě předem informujte na mail: skola@zskunice.cz, protože  je nezbytné organizovat případné nahlédnutí do spisu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webu školy a na vývěsce před školou po 22. 4. 2020, nejpozději 30. 4. 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

 

 

 

Zpět na výpis všech novinek