Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/21

23. 01. 2019

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/21 proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona nově od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Termín zápisu v naší škole je stanoven na 2. a 3. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.

Elektronická rezervace termínu k zápisu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/kunice/KWE001_ObecneInformace.aspx

Po otevření stránky Škola Online klikněte vlevo dole na: Přihláška do 1. ročníku ZŠ.

Povinná školní docházka - zápis

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rodiče / zákonný zástupce / k zápisu přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.                        Doporučujeme, aby dítě bylo u zápisu přítomno. 

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v obci Kunice. Dalším kritériem je kapacita školy.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Doporučující stanoviska přineste s sebou k zápisu!

Předčasné zahájení povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

Zpět na výpis všech novinek