07. 07. 2023

Organizace školního roku 2023/2024.

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2021 a končí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na týden: 19. 2. - 25. 2. 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Základní škola Kunice zahájila 1. března 2023 realizaci projektu ZŠ Kunice šablony OP JAK
(reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004437). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:
• Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
• Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
V rámci projektu dojde k personálnímu posílení základní školy, vzdělávání pracovníků, spolupráci pracovníků ve vzdělávání a aktivitám inovativního vzdělávání.
NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

Hledáme na částečný úvazek vychovatelku do školní družiny. Nástup ihned.

V případě zájmu kontaktujte vedení školy: 724040211, skola@zskunice.cz.

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Č.j.: 37/2024/ZŠK

Vážení rodiče,

zápis do prvního ročníku se uskuteční v budově základní školy, Na Návsi 60, Kunice ve dnech 3. – 4. 4. 2024 od 13:00 do 16:00 hodin. Dodatečný zápis dětí, které by se z vážných důvodů řádného termínu zápisu zúčastnit nemohly, proběhne            10. 4. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin, pouze na základě písemného ohlášení (domluvte se předem se zástupkyní školy Mgr. Martinou Laurovou – martina.laurova@zskunice.cz, tel. +420 777 142 822).

Povinná školní docházka – zápis

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijetí:

  • skutečně trvalý pobyt v obci Kunice
  • dítě, které dostalo v minulém roce odklad povinné školní docházky

Doplňkové kritérium:

  • starší sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Kunice

(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné školy.)

U zápisu budete potřebovat:

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list dítěte (u cizinců povolení k trvalému pobytu – u cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Doporučující stanoviska přineste s sebou k zápisu!

Předčasné zahájení povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit dne 26. 4. 2024 od 10:00 do 12:00 v kanceláři školy. Prosím, abyste nás o Vaší návštěvě předem informovali na mail: skola@zskunice.cz. 

Pro školní rok 2024/2025 škola otevře jednu první třídu – 30 žáků.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webu školy a na vývěsce před školou od 29. 4. 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

Před samotným zápisem můžete využít poradenskou službu:                 

Mgr. Petra Kubicová – školní psycholog

mail: petra.kubicova@zskunice.cz, tel.: 602 194 394

Žádost o přijetí a zápisový list doporučujeme vyplnit online, urychlí se tím administrativní úkony spojené s povinnou agendou. Dokumenty budou k dispozici v druhé polovině března, kdy bude zároveň možná rezervace termínu v elektronickém systému školy. Sledujte prosím webové stránky naší školy.

Zde si můžete rezervovat termín zápisu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/kunice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=841

 

 

Těšíme se na budoucí prvňáčky a spolupráci s Vámi!

V pátek 22. 3. proběhla v naší škole již tradiční Noc s Andersenem. Tento rok se nám o program postarali žáci 5. B, kteří si připravili krásné a zajímavé prezentace o Eduardovi Petiškovi, který by letos oslavil 100. výročí. Děti se blíže seznamály s jeho dílem Staré řecké báje a pověsti, ti mladší zase s pohádkou o Krtečkovi. Noc byla opravdu dlouhá, poslední oči se zavřely kolem třetí hodiny ranní.

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 9. a 10. 5. 2024 ředitelské volno. Po projednání se zřizovatelem školy bude v tyto dny přerušena činnost školní družiny u výdejny-jídelny.