Žádosti

Žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání

Žádost o uvolnění z družiny

Žádost o odhlášení dítěte ze ŠD

Žádanka na čipy

Předávací protokol čipu školní družiny

Stanovení úplaty ŠD

Záznamy o odchodu

Školní družina

 
 

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky začíná v úterý  5. 9. 2023.

Školní družina je otevřena každý den od 7:00 do 7:40 a po vyučování od 11:45 do 17:00.

Časy vyzvedávání dětí z družiny: do 13:15 a dále od 14:45 do 17:00.

Prosíme o dodržování časů vyzvedávání vašich dětí z družiny.

Ve výjimečných případech a po domluvě lze čas vyzvedávání změnit. Pro uvolnění dítěte z družiny používejte vždy Žádost o uvolnění, kterou naleznete v dokumentech ke stažení. Z bezpečnostních důvodů nemůžeme dítě vydat na základě telefonické žádosti ani sms zprávy – neumožňuje to legislativa.

Opakované nedodržování časů vyzvedávání dětí z družiny výrazně narušuje výchovně vzdělávací činnost družiny, kterou jsme ze zákona povinni plnit. Školní družina není pouhé hlídání dětí. Děkujeme za respektování nastavených pravidel.

V dokumentech ke stažení naleznete Vnitřní řád školní družiny, o němž jste byli informování na začátku školního roku.

V době prázdnin a ředitelského volna bude činnost školní družiny přerušena.

Vedoucí vychovatelka: Eva Málková, e-mail: eva.malkova@zskunice.cz, mobil: 723 884 464

Vychovatelka: Vendula Vadinská, e-mail: vendula.vadinska@zskunice.cz, mobil: 728 133 026

Adéla Arnoštová, e-mail: aneta.arnostova@zskunice.cz, mobil: 607 755 943.

Vychovatelka: Kristýna Zachová, e-mail: kristyna.zachova@zskunice.cz, mobil:607 755 943.

Platba

Platba za školní družinu na školní rok 2023/2024 je stanovena na 300 Kč měsíčně. Částka na celý školní rok činí 3000,- Kč. 

Úhrada se provádí jednorázově na účet školy 107-6650860237/0100,

VS = 038, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a účel platby – důležité pro evidenci plateb! Splatnost celé částky je 30. 9. 2023.

Z příspěvku na školní družinu nejsou hrazeny mzdové náklady pedagogických pracovníků. 

1)Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

O prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a dokladu o pobírání výše zmíněných dávek či příspěvků.