07. 07. 2022

Organizace školního roku 2022/2023.

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2021 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na týden: 13. 2. - 19. 2. 2023
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

02. 02. 2022

Národní plán doučování

Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat o pokračování podpory doučování žáků. Do plánu doučování jsou zařazeni ti žáci, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Od ledna do srpna roku 2023 bude tato aktivita pokračovat v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

V týdnu 8. - 14. 1. 2023 jsme s dětmi od 4. do 9. ročníku vyjeli na hory do Pece pod Sněžkou. I přes jarní počasí jsme každý den lyžovali a snowboardovali. Kromě každodenního sportování jsme také hráli společenské hry, chodili na procházky, vzájemně se více poznávali a tím prohlubovali přátelské vztahy napříč všemi ročníky. Velcí pomáhali malým, malí k velkým s obdivem vzhlíželi. Pobyt se nám vydařil a již nyní se těšíme na příští zimu.
Ve fotogalerii naleznete krásné záběry z pobytu.

Volná místa na kroužku lezení v časech: pondělí 13:15 - 14:30, 14:30 - 15:45 a 15:45 - 17:00.

Kroužek je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro mírně pokročilé lezce.

Veškeré vybavení je k dispozici přímo na kroužcích.

Další informace na e-mailu: danielsulc64@gmail.com

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 

Na tomto odkazu si rezervujte termín zápisu, můžete zde stáhnout i žádost o přijetí či o odklad.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/kunice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=841

Formuláře prosím vyplňte pečlivě, používejte diakritická znaménka, neboť se osobní údaje automaticky propisují do výkazu MŠMT a do evidenčního systému školy. Děkujeme.

 

Č.j.: 25/2022/ZŠK

Vážení rodiče,

zápis do prvního ročníku se uskuteční v budově základní školy, Na Návsi 60, Kunice ve dnech 4. – 5. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 hodin. Dodatečný zápis dětí, které by se z vážných důvodů řádného termínu zápisu zúčastnit nemohly, proběhne 12. 4. 2023 od 8:00 do 10:00 hodin, pouze na základě písemného ohlášení (domluvte se předem se zástupkyní školy Mgr. Martinou Laurovou – martina.laurova@zskunice.cz, tel. +420 777 142 822).

Povinná školní docházka - zápis

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy.

Kritéria pro přijetí:

  • skutečně trvalý pobyt v obci Kunice
  • dítě, které dostalo v minulém roce odklad povinné školní docházky

Doplňkové kritérium:

  • starší sourozenec plnící povinnou školní docházku v ZŠ Kunice

(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do  jedné školy.)

U zápisu budete potřebovat:

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list dítěte (u cizinců povolení k trvalému pobytu – u cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Doporučující stanoviska přineste s sebou k zápisu!

Předčasné zahájení povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující stanovisko školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od ledna do konce června je doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).

Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost kdykoliv nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit dne 26. 4. 2023 od 8:00 do 10:00 v kanceláři školy. Prosím, abyste nás o Vaší návštěvě předem informovali na mail: skola@zskunice.cz, protože  je nezbytné organizovat případné nahlédnutí do spisu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Pro školní rok 2023/2024 škola otevře jednu první třídu – 30 žáků.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webu školy a na vývěsce před školou od 28. 4. 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

Před samotným zápisem můžete využít poradenskou službu:                

Mgr. Petra Kubicová – školní psycholog

pošta: petra.kubicova@zskunice.cz, tel.: 602 194 394

Žádost o přijetí a zápisový list doporučujeme vyplnit online, urychlí se tím administrativní úkony spojené s povinnou agendou. Dokumenty budou k dispozici v druhé polovině března, kdy bude zároveň možná rezervace termínu v elektronickém systému školy. Sledujte prosím webové stránky naší školy.

Těšíme se na budoucí prvňáčky a spolupráci s Vámi!

Základní škola Kunice zahájila 1. března 2023 realizaci projektu ZŠ Kunice šablony OP JAK
(reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004437). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:
• Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
• Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
V rámci projektu dojde k personálnímu posílení základní školy, vzdělávání pracovníků, spolupráci pracovníků ve vzdělávání a aktivitám inovativního vzdělávání.
NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE