Školní poradenské pracoviště při ZŠ Kunice

Činnost školního poradenského pracoviště na naší škole probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s Vyhláškou 248/2019 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby v rámci školy. Věnuje se především podpoře učebního procesu žáků (podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků), podpoře žáků s výchovnými problémy, podpoře sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek, prevenci sociálně patologických jevů, zlepšování sociálního klima školy a sociálně-osobnostnímu rozvoji žáků. Nabízí služby kariérového poradenství. K zajištění těchto hlavních cílů jsou využívány různé rozvojové aktivity a poskytované služby. Významnou část aktivit tvoří práce s celými třídními kolektivy. Velká pozornost je také věnována podpoře učitelů a spolupráci s rodiči. Školní poradenské pracoviště se tak stává především podpůrným a komunikačním bodem pro celý systém školy – tzn. žáky, pedagogy a rodiče.

Služby školního poradenského pracoviště zajišťují:

         Mgr. Martina Laurová – výchovná poradkyně

Tel – 777 142 822, e-mail – martina.laurova@zskunice.cz

Mgr. Radana Kroupová – výchovná poradkyně

e-mail- radana.kroupova@zskunice.cz

        Mgr. Petra Kubicová – školní psycholožka

E-mail – petrakubicova@post.cz

Mgr. Jarmila Ptáčková – metodik prevence

e-mail- jarmila.ptackova@zskunice.cz


Konzultace probíhají na základě dohody e-mailem nebo na základě telefonické dohody s paní Laurovou nebo na tel. č. 730 872 782– kancelář školy.

Okruhy činností a služeb, které jednotlivé odbornice v naší škole poskytují, směřují především k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání všech žáků a k vytvoření širokého záběru preventivní práce.